Kategorija: Statistika

Parametrinio statistinio kriterijaus sudarymo ir taikymo etapai

Uždavinio formulavimas. Tikimybinio modelio parinkimas. Šiame etape nustatoma koks yra matuojamo kintamojo tikimybinis skirstinys, kuris gali turėti vieną ar kelis nežinomus parametrus. Statistinės hipotezės užrašymas. Užrašoma hipotezė H0 (nėra skirtumo) ir jos alternatyva H1 (skirtumas yra). Hipotezę H0 laikome teisinga ir atmetame ją tik tuomet, kai duomenys rodo, kad ji labai mažai tikėtina. Statistikos parinkimas. Statistika T sudaroma taip, kad… Skaityti daugiau →

Reikšmingumo lygmuo

Reikšmingumo lygmuo

Statistinio kriterijaus sudarymo principai: Kriterijus yra tuo geresnis, kuo mažesnės abiejų rūšių klaidų tikimybės. Dėl imties atsitiktinumo praktiškai neįmanoma sudaryti kriterijaus, kad abiejų klaidų tikimybės būtų lygios nuliui. Dažniausiai parenkamas mažas teigiamas skaičius α ir nagrinėjami tik tokie kriterijai, kurių I rūšies klaidos tikimybė lygi α. α vadinamas reikšmingumo lygmeniu. Kriterijaus reikšmingumo lygmuo α = P(H0 atmetama| H0 teisinga) Tradiciniai… Skaityti daugiau →

statistika

Dažnių skirstinių formos charakteristikos

Šios charakteristikos skaičiuojamos tik tada, kai duomenis galima grupuoti, t.y. turint kiekybinius, dažniausiai tolydžiojo kintamojo stebėjimo, duomenis. Dažnių skirstinio formos charakteristikos – tai histogramos (dažnių daugiakampio) formos charakteristikos. Jos yra dvi – ekscesas ir asimetrijos koeficientas. Jiems apibrėžti reikia centrinio empirinio momento sąvokos. Centriniu empiriniu j-tosios eilės momentu (žymimu mj) vadinamas dydis Asimetrijos koeficientas Imties asimetrijos koeficientas (skewness) Asimetrijos koeficientas… Skaityti daugiau →

Spss pavyzdys

Duomenų sklaidos charakteristikos

Pagrindinės sklaidos charakteristikos yra: Duomenų aibės plotis, Vidutinis nuokrypis, Dispersija, Standartinis nuokrypis, Kvartilių skirtumas, Kitimo koeficientas. Šios charakteristikos skaičiuojamos tik kiekybiniams duomenims. Dispersija Imties dispersija (variance) parodo duomenų sklaidą apie vidurkį. Imties dispersija Populiacijos dispersija Dispersija – viena populiariausių sklaidos charakteristikų. Jos privalumas yra tas, kad atsižvelgiama į visus duomenis ir pateikiamas vidutinis skirtumų nuo vidurkio kvadratas. Iš apibrėžimo matyti,… Skaityti daugiau →

vilibor

Nupjautasis vidurkis

VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) – vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams. Skaičiuojamos ir skelbiamos 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR. VILIBOR apskaičiavimui naudojamos minėtų terminų ne mažiau kaip 5 bankų skelbiamos palūkanų normos. Šie bankai turi atlikti operacijas tarpbankinėje indėlių ir paskolų… Skaityti daugiau →

statistika

Statistinių metodų taikymo schema

Problema Duomenys (kintamieji) Normalieji Ranginiai Nominalieji Dviejų nepriklausomų imčių lyginimas Stjudento t kriterijus Mano – Vitnio – Vikoksono kriterijus Proporcijų lygybės Dviejų priklausomų imčių lyginimas Porinis Stjudento t kriterijus Vilkoksono kriterijus Maknemaro kriterijus Trijų ir daugiau nepriklausomų imčių lyginimas ANOVA Kruskalo – Voliso kriterijus Chi kvadratų nepriklausomumo kriterijus Trijų ir daugiau priklausomų imčių lyginimas Blokuotųhų duomenų ANOVA Frydmano kriterijus  … Skaityti daugiau →

Aprašomoji statistika

Aprašomoji statistika

Aprašomoji statistika, tai duomenų sisteminimo ir grafinio vaizdavimo metodai. Dažnai išsamus surinktos  informacijos aprašymas bei duomenų grafikai leidžia daryti pagrįstas išvadas apie visos populiacijos nagrinėjamas savybes. Aprašomoji statistika leidžia koncentruotai užrašyti informaciją, esančią dideliuose duomenų masyvuose. Todėl ji gali būti naudojama ir visos populiacijos duomenims apdoroti. Jeigu skaičiuojant naudojami visos populiacijos duomenys, tai rezultatas vadinamas populiacijos parametru. Jeigu skaičiuojant naudojami… Skaityti daugiau →

Pagrindinės statistikos sąvokos

Pradinės statistikos sąvokos

Tai kas ta statistika? Statistika – tai mokslas apie informacijos rinkimą, sisteminimą, analizavimą ir interpretavimą. Statistika – tai informacija apie veiklą ar procesą, išreikšta skaičiais, lentelėmis ar diagramomis. Trumpai statistikos esmę galima apibūdinti taip: Statistika nėra paprastas atsitikimų, reiškinių ar kokių nors daiktų ar dalykų skaičiavimas; statistika yra masinių reiškinių kiekybinis aprašymas, jų grupavimas (klasifikavimas) ir apibūdinimas rodikliais, jų  indikatoriais.… Skaityti daugiau →

Norite paklausti?